Algemene voorwaarden

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtnemer: de partij die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het
leveren van de cateringdiensten, in dit geval de BBQ cateringdiensten.
b) Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft tot het leveren van de cateringdiensten, in
dit geval de BBQ cateringdiensten.
c) Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het
leveren van de cateringdiensten, in dit geval de BBQ cateringdiensten.
d) BBQ cateringdiensten: de diensten die door opdrachtnemer worden geleverd in het kader
van de catering van een BBQ, zoals het leveren van vlees, vis, groenten, sauzen, salades
en andere benodigdheden voor een BBQ.

Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de BBQ cateringdiensten.
2.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Offertes en prijzen
3.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van
overheidswege.
3.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de prijzen te wijzigen indien er sprake is van
onvoorziene omstandigheden of veranderingen in de wet- en regelgeving.


Betaling
4.1 Opdrachtgever dient de factuur van opdrachtnemer binnen veertien dagen na
factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer
gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
4.3 Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om betaling te verkrijgen, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Levering
5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de BBQ cateringdiensten op de afgesproken
datum en tijd te leveren.
5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten
en voorzieningen voor de BBQ cateringdiensten, zoals een geschikte locatie en voldoende
stroomvoorzieningen.
5.3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit dit artikel, is opdrachtnemer
gerechtigd om de BBQ cateringdiensten niet te leveren en is opdrachtgever verantwoordelijk
voor de hieruit voortvloeiende schade.

Annulering
6.1 Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te annuleren, mits dit schriftelijk en
tijdig wordt gedaan.

6.2 Bij annulering van de overeenkomst is opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd
aan opdrachtnemer. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het tijdstip van annulering
en de reeds gemaakte kosten door opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren indien er
sprake is van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.


Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder
gevolgschade en bedrijfsschade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van opdrachtnemer.
7.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, zal deze aansprakelijkheid
beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer in het betreffende geval
uitkeert.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden die verband
houden met de BBQ cateringdiensten.


Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot
de BBQ cateringdiensten.
8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van
opdrachtnemer.


Overige bepalingen
9.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zich inspannen om eventuele geschillen in
onderling overleg op te lossen.
9.2 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn,
laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
9.3 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
9.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.


Geheimhouding en privacy
10.1 Opdrachtnemer zal alle informatie die hij verkrijgt van opdrachtgever vertrouwelijk
behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij opdrachtnemer hiertoe wettelijk verplicht
is of toestemming heeft van opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van opdrachtgever verwerken conform de
geldende privacywetgeving. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of
opdrachtnemer hiertoe wettelijk verplicht is.


Toepasselijkheid en wijziging
11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig
te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden voor alle nieuwe

overeenkomsten en voor bestaande overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen met
opdrachtgever.
11.3 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden,
heeft hij het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te beëindigen.


Slotbepalingen
12.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies van de Algemene
Voorwaarden van opdrachtnemer.
12.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de
overeenkomst met opdrachtgever over te dragen aan een derde partij.
12.4 Indien er sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud
van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
12.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan, prevaleert de
Nederlandse tekst.

BBQ vlees bestellen?

Bekijk onze webshop en bestel jouw BBQ vlees.